Invitasjon-informasjon om påmelding

Kjære vikingfrender

Vest-Agder-museet inviterer til Vikingting  på Tingvatn 25-27. Mai 2018. Arrangementet er et samarbeid med Fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

For english, please follow further down

Vi fortsetter vår håndverks profil- og læring i sosiale rammer. Årets tema blir trearbeid og glassperler. Som i fjor vil det være mulig å være med på blestring av jern og åpning av kullmile. Vi får besøk av Thomas Risom som er Danmarks beste perlemaker. Ikke for å glemme de andre dyktige håndverkere som kommer for å dele sin magisk kunst.

I tillegg vil museet ha et eget program rundt tekstilhåndverk med vekt på brikkevev. Fredag kveld har vi Fylkeskonservatorens fagseminar, hvor blant annet Prof. Elna Siv Kristoffersen fra UiS vil fortelle om dyreornamentikk. Disse foredragene er åpne for alle. Program kommer.


Som følge av stedets historie tilknyttet til folkevandringstid, vil vi også ønske velkommen de som har fokus på denne perioden.

Vi har skoledag på fredag. Under skoledagen på fredag tillater vi ikke noe form for salg, men belønner de som hjelper til med litt middag på kvelden.

På lørdag og søndag har vi tingdager. Vi krever ingen tingskatt.

På tingdagene ønsker vi å lage et levende marked der folk kan holde på med håndverk og på denne måten lære av hverandre, derfor er ikke programmet knyttet til bestemte klokkeslett. Aktiviteter annonseres underveis i markedet.

Det vil også bli arrangert gilde for alle tingdeltakere på lørdag kveld.

Det blir også servert en enkel frokost til alle deltakere på fredag, lørdag og søndag.

Det er dusjmuligheter og tilgang på toaletter på stedet.

Område hvor markedet foregår er fredet. Det er både gravminner og andre kulturhistoriske minner. Dette legger føringer for hvordan vi opptrer  på området.

Når vi reiser gjennom historien er det ikke forventet at vi klarer å gjenskape den i sin helhet. Men vi kan gjøre så mye som mulig for å vise respekt for historien vi forteller og lærer om. Vi streber etter å unngå moderne uttrykk uavhengig av område, du må derfor være klar over din rolle som formidler. Med det venter vi at du har historisk forsvarlig antrekk/utstyr samt du er klar til en felles læringsreise.

Vi understreker at dette er et arrangement hvor historie står i fokus. Er du usikker på om du kan delta som formidler/deltager, ta kontakt med oss for en prat.

Vi forbeholder oss retten til å avvise søknader hvis vi ser at dere ikke passer inn i vår profil.

Det vi trenger å vite er hvor mange dere er, hva som formidles/selges og hva slags plassbehov det er for overnatting. Samt dato for ankomst.

Før du søker, vennligst les våre mer utfyllende markedsregler. Ved å søke aksepterer du reglene.

Søknad sendes til vikingting.tingvatn@gmail.com innen 15.mars. Plasstildeling skjer fortløpende.


Følg med oss på Facebook https://www.facebook.com/vikingtingtingvatn/

------


Dear viking friends,

Vest-Agder-museet invites you to Vikingting on Tingvatn 25-27. May 2018. The event is arranged in collaboration with the Regional Cultural Heritage Management Department, Vest-Agder County Council.


We continue our craft's profile and learning in a social context. This year's theme is woodwork and glass beads. Like last year, it will be possible to be involved in the blasting of iron and working with coal mills. Our guest of honour is Thomas Risom, Denmark's best beadcrafter. And offcourse all the other crafters who are going to share their magic.

In addition, the museum will have its own program around textile crafts, with special focus on tabletweaving.(This is the home of Snartemo V you know.)

On Friday evening the County Council will arrange a seminar where you can listen to Prof. Elna Siv Kristoffersen from UiS, among others. Historical lectures will be open to the public.


Due to the history of the site associated with Migration period we would also like to welcome those who focus on this period.

On Friday morning pupils from the local schools will arrive to experience a day of Migration period and Viking era history.  During the school day on Friday we do not allow any kind of commercial activity, but reward those who help with dinner in the evening.

On Saturday and Sunday we have open ting (marked). We do not collect any taxes.

On the market days, we want to create a vibrant market where people can do crafts and in this way learn from each other. The program is not on a schedule, but activities will be announced when they are about to happen.

There will also be a Feast for all participants on Saturday night.

A simple breakfast is served to all participants on Friday, Saturday and Sunday.

There are shower facilities and access to toilets on site.

The area where Vikingting takes place is  a cultural heritage site. There are both graves and other cultural-historical sites and remnants. This sets guidelines for how we behave in this area.

As we travel through history, we are not expected to reproduce it in its entirety. But we can do as much as possible to show respect for the story we tell and learn about. We strive to avoid modern expressions regardless of area/era so you must be aware of your role as an history teller. This means that we expect your outfit and equipment to be historical, and that you are ready to join us on a historical learning journey.

We emphasize that this is an event where history is in focus. If you are unsure if you should participate, please contact us for a chat.

We reserve the right to reject applications if we find that you do not fit our profile.

What we need to know is how many you are, what is conveyed / sold and what kind of area you need for your accommodation. As well as date of arrival.

Before applying, please read the marked rules. By applying you accept these.

Looking forward to your application at

vikingting.tingvatn@gmail.com
Please send your application latest 15. March.

Nyhende

Publisert på
I tillegg til utstillinger kan du delta på enkeltarrangemanger hos oss. Har du kanske lyst å lage...
Les mer
Publisert på
I sommer inviteter vi til følgende dager med litt ekstra moro, fra perlemaking til lokalhistorie. Bli...
Les mer
Publisert på
Vi feirer alle flotte kulturbærere i kommunen med ulike http://www.administrator.tingvatn.no/utstillingar...
Les mer